top
logo

Certyfikaty


PDF Drukuj

Opis bibliograficzny i plan prezentacji:

Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

  • PN-ISO-690:2002 - Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura
  • PN-ISO-2:1999 - Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części

Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście  i kolejno ponumerowane. Pozycje bibliograficzne można grupować według kryteriów formalnych (np. rodzaj dokumentu).

 

Literatura podmiotu – inaczej bibliografia podmiotu, to wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Oprócz dzieł literackich mogą to być również dzieła sztuki, utwory  muzyczne, filmy i inne. Jednym słowem są to dzieła omawiane w pracy (nie powinno być ich za mało - poniżej 3, ani za dużo –powyżej 6).

 

Literatura przedmiotu – czyli tak zwana bibliografia przedmiotowa, to pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu. Są to publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach. Czyli są to książki, artykuły, bądź ich fragmenty związane z tematem prezentacji,
z którymi zapoznaliście się, przygotowując się do przedstawienia danego zagadnienia. Możemy tu zamieścić także strony internetowe, ale  należy zachować ostrożność i dokładnie sprawdzić zawartość strony, którą chcemy umieścić w bibliografii!
W bibliografii załącznikowej (taką bibliografię sporządzamy do swojej prezentacji maturalnej)
stosuje się skrócony opis bibliograficzny. Poszczególne elementy opisu oddzielamy znakami interpunkcyjnymi. Należy zwracać uwagę na znaki przestankowe - stosować je konsekwentnie dla całego zapisu! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.
Informacji na temat książki trzeba szukać najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

Nie wolno umieszczać w bibliografii maturalnej wszelkiego rodzaju bryków i streszczeń, encyklopedii, słowników. Korzystaj z nich, ale nie wymieniaj ich w zapisie bibliograficznym. Możesz jednak powoływać się na słowniki, w których opracowanie haseł zajmuje więcej niż 1 stronę, np. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny.

Opis bibliograficzny książki powinien zawierać następujące elementy:
nazwisko i imię autora
tytuł
wydanie
miejsce wydania
wydawnictwo
rok wydania
numer ISBN (International Standard Book Number — międzynarodowy numer
z zakodowanymi informacjami o książce).

Autor – element obowiązkowy

Podaj pełne nazwisko i imię.

Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich nazwiska i imiona oddzielając od siebie przecinkami.

Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu.

Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem itd. Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych czy pełnionych funkcjach: prof.,  dr, doc.,  mgr,  ks., gen.

Tytuł – element obowiązkowy

Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznaczamy wielokropkiem w nawiasie: (...)
Dla wyróżnienia tytułu możemy zapisać go kursywą lub pogrubioną czcionką.
Jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!

Wydanie – element obowiązkowy

Jeśli jest to wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy!

Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić:

Wyd. 5  popr., uzup., rozsz., skr.,

 

Wydawca i miejsce wydania – elementy obowiązkowe

Można skracać nazwę wydawcy,

np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Rok wydania – element obowiązkowy

ISBN, ISSN - Nie wymieniaj numeru ISBN (dla książek) oraz ISSN (dla czasopism) – choć zwykle jest to niezbędny element zapisu bibliograficznego, w załącznikowej bibliografii maturalnej rezygnujemy z niego!

Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie powinien zawierać następujące elementy:
nazwisko i imię autora
tytuł artykułu
tytuł czasopisma
rok
numer czasopisma
numer strony

Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego powinien zawierać następujące elementy:
autor
tytuł (w formie występującej w źródle)
typ nośnika – podany w nawiasie kwadratowym, np. [online], [CD-ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka]
wydanie (wersja)
miejsce wydania
wydawca
data wydania
data aktualizacji
data dostępu podana w nawiasie kwadratowym – dla dokumentów online
warunki dostępu – dla dokumentów online

Poniżej znajdują się przykłady opisów bibliograficznych poszczególnych dokumentów:

Opisy bibliograficzne dotyczące książki

Zwróć uwagę na znaki interpunkcyjne:
po autorze – przecinek,
po tytule – kropka
po wydaniu – kropka
po miejscu wydania – dwukropek
po nazwie wydawnictwa - brak znaku przestankowego
po dacie wydania – brak znaków interpunkcyjnych

[pierwsze wydanie]

Szwaja Monika, Jestem nudziarą. Warszawa: Prószyński i S-ka 2003

[kolejne wydanie książki]

Achmatowa Anna, Poezje. Wyd. 3 poszerz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986

[książka wydana w tomach]

Prus Bolesław, Lalka. T. 1. Warszawa: PIW 1965

[praca zbiorowa]

Człowiek renesansu. Pod red. Eugenia Garina. Warszawa: Ofic. Wydawn. „Volumen” 2001

[fragment książki; ten opis dotyczy także wierszy]

Hutnikiewicz Artur, Od czystej formy do literatury faktu. Warszawa: Wiedza Powszechna 1988. Ekspresjonizm. s. 70-92

Wojaczek Rafał, Chodzę i pytam. Warszawa: Libros 2002. Nasza pani. s. 16


[artykuł w książce]

Grzeszczuk Stanisław, Odrodzenie. W: Okresy literackie. Pod red. Jana Majdy. Wyd. 4. Warszawa: Ofic. Wydawn. „Impuls” 1990

[wiersz z antologii wielu autorów]

Bursa Andrzej, Miłość. W: Poezja naszego wieku. Antologia wierszy publikowanych po 1918 roku. Wybór i oprac. Witold Kaliński. Warszawa: WSiP 1989

Opisy bibliograficzne dotyczące czasopisma

[artykuł w czasopiśmie]

Kupiszewski  Władysław, Artyzm językowy Jana Kochanowskiego. „Poradnik Językowy” 1982 nr 10
s. 672 –679

[wywiad]

Środa Magdalena, Dyskryminacja jest faktem. Rozmowę przeprowadziła Ola Rzążewska. „Cogito” 2004 nr 14 s. 14-15

Opisy bibliograficzne dotyczące dokumentów dźwiękowych i filmów

[film]

Pan Tadeusz: na podstawie poematu Adama Mickiewicza. [Kas.VHS]. Reż Andrzej Wajda. Warszawa: Vision 1999

[nagrania dźwiękowe]

Głodne kawałki niemagistra: reportaże roku '98. Cz. 2. [płyta CD]. Warszawa: Dyr. Handlu, Reklamy
i Promocji Polskiego Radia S.A. 1999

[jeden utwór muzyczny z płyty]

Chopin Fryderyk, Etiuda c-moll "Rewolucyjna". W: Chopin, Utwory fortepianowe. [płyta CD]. Point Classics AG 1997

Opisy bibliograficzne dotyczące dzieł sztuki

Velazquez Diego. Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wrocław: Ossolineum 1986. nr il. XLVI

Opisy bibliograficzne dotyczące dokumentów elektronicznych

[opis elektronicznej książki]

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.0.3.16. Łódź, PRO-media CD 1998

[opis fragmentu elektronicznej książki]

Kopaliński Władysław, Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM]. Wersja 1.00.000. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 2000

[opis artykułu z elektronicznego czasopisma]

Mikołuszko Wojciech, Były dwa gatunki człowieka! W: „Gazeta Wyborcza” [online]. 27.10.2004 [dostęp 28 października 2004]. Dostępny w: World Wide Web: http://serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34148,2359844.html

[opis fragmentu strony internetowej]

Golec Wanda, Przypisy i bibliografia załącznikowa [online]. Siedlce: Biblioteka Pedagogiczna [dostęp 28 października 2004]. Dostępny w:  World Wide Web: http://www.siedlce.bib.edu.pl/Przypisy_i_bibliografia_załącznikowa.htm

[Reprodukcja obrazu, rzeźba, dzieło architektury, zdjęcie]

Matejko Jan. Rejtan [online] [dostęp 03 marca 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Rejtan.htm

W żadnym wypadku nie podawaj w dokumentacji stron internetowych takich jak www.bryk.pl; www.sciaga.pl!

 

Wzór planu prezentacji:

-          format A4

-          całość na jednej stronie

-          czcionka Arial lub Times New Roman

-          rozmiar czcionki 10 lub 12

 

 

 

imię i nazwisko

 

temat prezentacji

I   Literatura podmiotu:

1. Szwaja Monika, Jestem nudziarą. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2003
2.
3.


II  Literatura przedmiotu:

1.
2.
3.


III Ramowy plan wypowiedzi:

1. Teza / Określenie problemu
2. Kolejność prezentowanych argumentów / treści
3. Wnioski

IV Materiały pomocnicze

1.
2.

 

 

podpis

 

bottom
top

Nowości

Popularne


bottom